កម្មវិធីភាពជាដៃគូ
IB - កម្មវិធីភាពជាដៃគូពិសេស ទទួលបានរហូតដល់ 90% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើង
ចាប់ផ្តើមរកប្រាក់ចំណូល ចំណាយពេលតែ 5 នាទី។
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស កម្មវិធីដៃគូ OnFin?
គ្មានដែនកំណត់ការបង់ប្រាក់ទេ
យើងមិនមានដែនកំណត់សម្រាប់ការទូទាត់អតិបរមាទេ។ ក្នុងមួយខែ ឬសម្រាប់អតិថិជម្នាក់ៗ
យើងចំណាយសម្រាប់
ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ គ្មានការរឹតបន្តឹង
ទទួលបានរង្វាន់របស់អ្នក
ប្រតិបត្តិការនីមួយៗដែលអ្នកបានណែនាំ
អតិថិជន ធ្វើឡើងដោយគ្មានករណីលើលែង
យើងចំណាយសម្រាប់ការជួញដូរ ដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់
យើងបង់ប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមដោយគ្មានការរឹតត្បឹតណាមួយឡើយ។
អញ្ជើញអ្នកជួញដូរ និងអ្នកវិនិយោគមកកាន់ OnFin និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ពីការជួញដូររបស់ពួកគេ។
IBs អាចបង្កើតប្រព័ន្ធដៃគូ 3 កម្រិត ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលអកម្ម ពីសកម្មភាពជួញដូររបស់អតិថិជនដែលណែនាំដោយដៃគូផ្សេងទៀត។
រង្វាន់របស់យើងគឺក្នុងចំណោមរង្វាន់ថឬើខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ!
ទទួលបានរហូតដល់ 20$ សម្រាប់ការទិញលក់នីមួយៗ!
រង្វាន់ណែនាំបន្តត្រូវបានបង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក ដែលអាចត្រូវបានដកភ្លាមៗ តាមរបៀបដកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកជ្រើសរើស។
កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ដល់ដៃគូ 3 កម្រិត
10%
3
2
1
10% នៃចំណូលដៃគូម្នាក់
20%
20% នៃចំណូលដៃគូម្នាក់
30%
រហូតដល់ 20 ដុល្លារក្នុងមួយឡូតិ៍ ដែលត្រូវបានជួញដូរដោយអតិថិជន
តើអ្នកអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មាន?
សូមចំណាំថា ទាំងនេះគឺជាចំនួនមធ្យម។ អ្នកជួញដូរខ្លះមានសកម្មភាពច្រើន ហើយការជួញដូររបស់ពួកគេគឺខ្ពស់ជាងនេះឆ្ងាយ។

តាមស្ថិតិ ដៃគូណែនាំបន្តរបស់យើងរកបានជាមធ្យម 10-15% នៃការដាក់ប្រាក់របស់អតិថិជនប្រចាំខែ!
អ្នកណែនាំអតិថិជន 10 នាក់ដែលមានដើមទុនសរុប 10,000 ដុល្លារ
អតិថិជនជាមធ្យមជួញដូរ 5-7 ឡូតិ៍ក្នុង 1,000 ដុល្លារ
អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងមានសក្តានុពលក្នុងការជួញដូរ 50-70 ឡូតិ៍ជាមួយនឹង 10,000 ដុល្លារ
ចំណូលអប្បបរមា 50 ឡូតិ៍ និងរង្វាន់អតិបរមា 20$ ក្នុងមួយឡូតិ៍នឹងនាំឲ្យអ្នកទទួលបាន 50x20 = 1,000$ សម្រាប់រយៈពេលមួយខែ។
អ្នកអាចទទួលបានច្រើនទៀតជាមួយ OnFin៖
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ហើយស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរកប្រាក់ចំណូល និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជានិច្ច!