ឯកសារ
ព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់

នៅទីនេះយើងនាំមកជូននូវការជូនដំណឹងដល់អ្នកនូវឯកសារសំខាន់ៗដែលកំណត់សកម្មភាពរបស់ OnFin ។
កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូ
វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
គោលនយោបាយប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់
គោលការណ៍ចុះឈ្មោះអតិថិជន
ការបង្ហាញពីហានិភ័យ
គោលនយោបាយ GDPR
លក្ខខណ្ឌកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់