របៀបចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយយើង
01
ចុះ​ឈ្មោះ
ដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់កន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សូមបំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះបែបសាមញ្ញៗ ទទួលអ៊ីមែលដែលមានការណែនាំបន្ថែមទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅពេលចុះឈ្មោះ ហើយធ្វើតាមការណែនាំសាមញ្ញមួយចំនួន ដើម្បីសម្រេចការចុះឈ្មោះ។
02
បើកគណនីសាកល្បង
អ្នកជួញដូរថ្មីថ្មោងអាចសាកល្បងដៃរបស់គាត់ ដោយប្រើគណនីសាកល្បង ដែលអាចត្រូវបានបើកនៅក្នុងកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន។
03
បើកគណនីពិត
បន្ទាប់ពីបើកគណនីពិត អ្នកអាចបំពេញវាតាមមធ្យោបាយងាយស្រួលណាមួយ ហើយចាប់ផ្តើមការជួញដូរ!
អ្នកនឹងអាចធ្វើការជួញដូរដោយឯករាជ្យ និងចម្លងប្រតិបត្តិការដោយប្រើការជួញដូរសង្គម ឬសេវា RAMM ។